Polityka prywatności sklepu internetowego www.zurbanoshoes.com

Część I

Postanowienia ogólne

 1. Strona internetowa www.zurbanoshoes.com (dalej: „Strona”) stanowi własność Moniki Łukacijewskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: „LMG Monika Łukacijewska”, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6881299099, REGON: 360298727, z adresem do doręczeń: LMG Monika Łukacijewska, ul. Pańska 96 lok. 65, 00-837 Warszawa, która jest Administratorem Strony (dalej odpowiednio: „Administrator” lub „Sklep”).
 2. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Poziom ochrony prywatności oraz polityka „cookies” przyjęte w ramach Strony są zgodne ze standardami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: również „RODO”)
 4. Niniejsza polityka prywatności stanowi regulację prawną dotyczącą zasad korzystania ze Strony oraz zasad dotyczących przetwarzania przez Administratora zgromadzonych danych osobowych.
 5. Każda osoba odwiedzająca Stronę staje się automatycznie jej Użytkownikiem.
 6. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na Stronie.

 

Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do Strony i jej poszczególnych elementów przysługują niepodzielnie Administratorowi. Zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie lub dokonywanie innych czynności, których przedmiotem jest jakakolwiek zawartość Strony wymaga uprzedniej zgody Administratora wyrażonej na piśmie, z wyłączeniem wykorzystywania w celach niekomercyjnych i dla własnego użytku. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie przysługujące Administratorowi do Strony są zabronione.
 2. Wszelkie umieszczone na Stronie nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne zastosowane oznaczenia stanowią znaki towarowe podlegające ochronie prawnej
  i korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Administratora wyrażoną na piśmie.

 

Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na Stronie informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem, chyba, że odpowiedzialność taka wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na Stronie bez jego zgody lub przez niego nieopracowane. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wymaga formy pisemnej.
 3. Administrator informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się na Stronie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Administratora i Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte. Użytkownik Strony decydując się na korzystanie z odesłań, o których mowa powyżej, czyni to na własną odpowiedzialność.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek błędów Strony wywołane wirusami komputerowymi lub innymi bezprawnymi działaniami osób trzecich.

Część II

Kto jest Administratorem danych osobowych? 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Monika Łukacijewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „LMG Monika Łukacijewska”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6881299099, REGON: 360298727, z adresem do doręczeń: Monika Łukacijewska, ul. Pańska 96 lok. 65, 00-837 Warszawa, będąca jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą.

 

Jakie są cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz z RODO.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika w Sklepie.
 4. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:
 1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).
 2. marketing bezpośredni własnych produktów (np. Newsletter).

Kim są odbiorcy danych osobowych?

 1. Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników Sklepu:
 1. w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu Dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu Płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
2. Administrator może ujawnić informacje o Użytkowniku, w przypadkach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności na wezwanie właściwych organów władzy, po przedstawieniu przez podmiot żądający dostępu stosownego i zgodnego z wymogami prawa umocowania.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika.

 

Do czego potrzebujemy danych osobowych?

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika, o których mowa w pkt 1 powyżej, jest dobrowolne, z tym że jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 3. Informacje o Użytkowniku przetwarzane są na podstawie zgody, o której mowa w punkcie 2 powyżej, oraz zawartej z Administratorem umowy, której przedmiotem jest sprzedaż i dostarczenie Użytkownikowi Produktów lub świadczenie Usługi Elektronicznej przez Administratora.

 

Jaki jest okres przetwarzania danych osobowych?

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w celu:
 1. zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto) - będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, zatem do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia tych umów.
 2. marketingu bezpośredniego własnych produktów (np. Newsletter) - będą przetwarzane tak długo jak długo Użytkownik nie wycofa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 3. zawarcia i realizacji umów określonych w pkt. a i b – będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.

 

Czy przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych?

 1. Administrator jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika przetwarza jego dane osobowe do celów marketingowych swoich produktów bądź usług.
 2. W wypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na uzyskiwanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Newsletter) Administrator uprawniony jest do przesyłania tego rodzaju informacji za pośrednictwem poczty e-mail. Wspomniana zgoda może zostać cofnięta przez Użytkownika w każdym czasie.

 

Jakie są prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych?

 1. Każdy Użytkownik w każdej chwili ma prawo żądania od Administratora:
 1. dostępu i wglądu do swoich danych osobowych.
 2. sprostowania swoich danych osobowych.
 3. usunięcia swoich danych osobowych.
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 5. przeniesienia swoich danych osobowych.
2. Każdy Użytkownik w każdej chwili ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie.
3. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jaki sposób Użytkownik może się skontaktować w sprawie swoich danych?

Można się z nami skontaktować:

Czy strona internetowa Administratora korzysta z plików Cookies?

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Witrynę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik odwiedzający Witrynę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony w następujących celach:
 1. identyfikacji Użytkowników;
 2. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzach, ankietach lub danych logowania;
 3. dostosowywania zawartości Strony do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony;
 4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony.

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Stronę – zgodnie z przepisami prawa taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 1. w przeglądarce Firefox;
 2. w przeglądarce Chrome;
 3. w przeglądarce Opera;
 4. w przeglądarce Internet Explorer.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega prawo do dokonywania zmian Strony oraz niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie, w jakimkolwiek zakresie. Informacja o wszelkich tego typu zmianach będzie publikowana na łamach Strony.
 2. W wypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy, opinii lub sugestii dotyczących Strony lub jej zawartości prosimy o kontakt przez e-mail: info@zurbanoshoes.com lub przez formularz kontaktowy dostępny na: https://pl.zurbanoshoes.com/pages/contact-us.