Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego www.zurbanoshoes.com

PROCEDURA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejsza Procedura odstąpienia od umowy ma na celu uszczegółowienie postanowień zawartych w 7 Regulaminu Sklepu Internetowego www.zurbanoshoes.com (dalej jako: „Regulamin”). Do Procedury reklamacyjnej zastosowanie mają definicje zawarte w § 1 Regulaminu.

 

 1. W terminie 14 dni Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość (dalej jako: „odstąpienie od umowy”), bez wskazywania przyczyny.

 

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Konsument może złożyć w formie pisemnej, wskazując następujące elementy: imię i nazwisko Konsumenta, dane kontaktowe (adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej), datę nabycia towaru, rodzaj towaru, sposób zwrotu ceny przez Sprzedawcę (jeśli Konsument wybiera inny sposób płatności, niż sposób płatności jakiego użył Konsument przy uiszczaniu ceny).

 

 1. Podpisane przez Konsumenta oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres Sprzedawcy (ZURBANO, ul. Pańska 96 lok. 65, 00-837 Warszawa), dołączając zwracany towar oraz kopię dowodu zakupu (paragonu, faktury lub wyciągu z karty płatniczej wraz z transakcją zapłaty za towar) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zurbanoshoes.com.

 

 1. W przypadku niezałączenia zwracanego towaru do oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później, niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 

 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, przy czym jedno z tych zdarzeń musi nastąpić w terminie określonym w punkcie poprzedzającym.

 

 1. W przypadku zwrotu towaru po terminie określonym w pkt 5, Sprzedawca może obciążyć Konsumenta kosztami wynikającymi ze zwłoki w zwrocie towaru i potrącić je ze zwracanej ceny. Przez koszty wynikające ze zwłoki w zwrocie towaru rozumie się w szczególności szkodę poniesioną przez Sprzedawcę z uwagi na brak możliwości dokonania ponownej sprzedaży towaru. Koszty zwłoki w zwrocie towaru nie mogą być wyższe, aniżeli wartość zwracanego towaru.

 

 1. Przesyłany do Sprzedawcy przez Konsumenta zwracany towar powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu (dotyczy to w szczególności pudełek od obuwia). W przypadku zastosowania opakowania zastępczego, Sprzedawca może obciążyć Konsumenta kosztami opakowania oryginalnego i potrącić je ze zwracanej ceny.

 

 1. Jako, że Konsument wysyła zwracany towar na swój koszt i ryzyko, zaleca się, aby towar był opakowany w sposób zapobiegający powstaniu uszkodzeń w trakcie transportu.

 

 1. Zwracany towar nie może nosić cech używania lub zniszczenia, powinien być czysty. Przesłanie przez Konsumenta towaru noszącego cechy używania lub towaru zniszczonego lub zabrudzonego, może spowodować obciążenie Konsumenta przez Sprzedawcę kosztami zmniejszenia wartości towaru będącymi wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

 1. W przypadku towaru w postaci obuwia z podeszwą skórzaną, zwracany towar nie może posiadać cech usuwania (uszkodzenia) specjalnej foli chroniącej skórzaną podeszwę. Dla uniknięcia wątpliwości, Sprzedawca oświadcza, że do przymierzenia obuwia nie jest wymagane usuwanie foli ochronnej z podeszwy butów, wobec czego ściągnięcie foli ochronnej z obuwia ze skórzaną podeszwą może skutkować obciążeniem Konsumenta przez Sprzedawcę kosztami zmniejszenia wartości towaru będącymi wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 1. W przypadku zmniejszenia wartości towaru będącymi wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, Sprzedawca potrąci koszty tego wynikające z podlegającej zwrotowi ceny.

 

 1. W przypadku uchybienia przez Konsumenta terminowi, o którym mowa w pkt 2 oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy uznaje się za bezskuteczne. Ewentualne ponowne przesłanie towaru do Konsumenta następuje na jego koszt i ryzyko.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego www.zurbanoshoes.com

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Niniejsza Procedura reklamacyjna ma na celu uszczegółowienie postanowień zawartych w 8 Regulaminu Sklepu Internetowego www.zurbanoshoes.com (dalej jako: „Regulamin”). Do Procedury reklamacyjnej zastosowanie mają definicje zawarte w § 1 Regulaminu.

 

 1. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi towar wolny od wad fizycznych i prawnych.

 

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Podstawą reklamacji może być wada fizyczna lub wada prawna towaru. Towar posiada wadę fizyczną jeżeli jest gorszej jakości, która może wynikać z braku właściwości, o których Konsument był zapewniony przez Sprzedawcę, lub gdy towar jest niekompletny albo zmniejszona jest jego użyteczność lub wartość. Wada prawna polega na obciążeniu produktu prawami osób trzecich.

 

 1. Celem realizacji przez Konsumenta uprawnień reklamacyjnych z tytułu rękojmi, Konsument może złożyć reklamację w formie pisemnej, wskazując następujące elementy: imię i nazwisko Konsumenta, dane kontaktowe (adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej), datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady, datę stwierdzenia wady, rodzaj żądania z tytułu rękojmi.

 

 1. Konsument może wskazać jeden z następujących rodzajów żądania z tytułu rękojmi:
 2. a) nieodpłatne usunięcie wady,
 3. b) wymiana towaru na nowy, wolny od wad,
 4. c) obniżenie ceny o wskazaną kwotę.

 

 1. Konsument może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy wada towaru jest istotna. W takiej sytuacji, nie przysługują żądania, o których mowa w ustępie poprzedzającym. Powyższe uprawnienie nie uchybia prawu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Tryb odstąpienia od umowy reguluje 7 Regulaminu. oraz Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 1. Podpisane przez Konsumenta oświadczenie o reklamacji należy przesłać na adres Sprzedawcy: ZURBANO, ul. Pańska 96 lok. 65, 00-837 Warszawa, dołączając wadliwy towar oraz kopię dowodu zakupu (paragonu, faktury lub wyciągu z karty płatniczej wraz z transakcją zapłaty za towar). Koszt dostarczenia wadliwego towaru przez Konsumenta ponosi Sprzedawca.

 

 1. Zaleca się, aby przesyłany do Sprzedawcy przez Konsumenta reklamowany towar był w oryginalnym opakowaniu, a gdyby nie było to możliwe, dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono zapewnić odpowiednią ochronę towaru podczas transportu.

 

 1. Zaleca się, aby towar był opakowany w sposób zapobiegający powstaniu uszkodzeń w trakcie transport.
 2. W ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Konsumenta w sposób przez niego wskazany w reklamacji (listownie na adres korespondencyjny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

11. Sprzedawca może odmówić uznania roszczenia reklamacyjnego, w przypadku gdy reklamowany towar:

a) był nienależycie użytkowany, uległ uszkodzeniu lub był przechowywany w niewłaściwych warunkach;

b) uległ uszkodzeniu spowodowanemu niewłaściwymi próbami modyfikacji lub naprawy;

c) był używany w sposób niezgodny z zaleceniami;

d) uległ normalnemu zużyciu.