Regulamin sklepu internetowego www.zurbanoshoes.com

 

Sklep Internetowy dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Prawie konsumenckim. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Prawa konsumenckiego są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Prawa konsumenckiego. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową www.zurbanoshoes.com („Sklep Internetowy”) jest administrowany przez Monikę Łukacijewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „LMG Monika Łukacijewska”, adres: Dołżyca 35, 38-607 Cisna, powiat leski, woj. Podkarpackie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6881299099, REGON: 360298727.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że Regulamin wprost stanowi, iż jego postanowienia stosuje się tylko do Konsumentów lub tylko do Przedsiębiorców.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca (Sprzedawca). Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca (Sprzedawca) ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość.
 5. Sprzedawca zapewnia Kupującemu korzystającemu z Systemu poprawność działania Sklepu Internetowego w ogólnodostępnych przeglądarkach internetowych, z tym, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania funkcji Sklepu Internetowego, na które mogą mieć wpływ określone oprogramowania firm trzecich. W takich przypadkach, w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego Kupujący powinien rozważyć wyłączenie takich oprogramowań.
 6. Definicje:

Adres Pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 

Adres Reklamacyjny – następujący Adres Pocztowy: ZURBANO, ul. Pańska 96 lok. 75, 00-837 Warszawa.

 

Cennik Dostaw – znajdujące się pod adresem www.zurbanoshoes.com zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w Cenniku Dostaw znajdującym pod adresem https://zurbanoshoes.com/pages/delivery.

 

Dowód Zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 

Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 

Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu Dostawy i Płatności.

 

Karta Produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.

 

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

 

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca lub zamierzająca dokonać u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego.

 

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca dokonujący lub zamierzający dokonać zakupu Produktu.

 

Miejsce wydania rzeczy – Adres Pocztowy wskazany przez Kupującego.

 

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 

Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot Umowy Sprzedaży i Dostawę.

 

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku z późniejszymi zmianami.

 

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.

 

Przedsiębiorca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,  posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca lub zamierzająca dokonać u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zurbanoshoes.com za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

 

Sprzedawca, Usługodawca - Monika Łukacijewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „LMG Monika Łukacijewska”, adres: Dołżyca 35, 38-607 Cisna, powiat leski, woj. Podkarpackie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6881299099, REGON: 360298727.

 

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

 

Termin Realizacji – podana na Karcie Produktu liczba godzin lub dni roboczych na realizację złożonego Zamówienia.

 

Umowa Sprzedaży – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku innych Kupujących.

 

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

 

Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające jednoznacznie: rodzaj i liczbę Produktów, rodzaj Dostawy; rodzaj Płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego,  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 § 2. Usługi Elektroniczne w Sklepie Internetowym

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: Adresu Pocztowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego oraz hasła. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zurbanoshoes.com
 4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia jest możliwe 24 godzin na dobę i rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do Koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych: Adresu Pocztowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: rodzaj Produktu/ów, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób Dostawy Produktu/ów, sposób Płatności, a w wypadku Przedsiębiorców niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 6. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków: - (1) podaniu na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera; (2) kliknięciu pola „Zapisz się”.  
 7. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zurbanoshoes.com
 8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 9. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 10. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została określona w § 8 Regulaminu) Usługobiorca może składać pisemnie na Adres Reklamacyjny lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zurbanoshoes.com
  2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 3. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 2. Ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). W przypadku cen podanych w walucie obcej dostępny jest ich przelicznik na walutę polską na stronie Sklepu Internetowego. Ceny Produktów nie zawierają kosztu Dostawy, który określony jest w Cenniku Dostaw dostępnym na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Systemie Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§ 4. Sposoby i termin płatności za Produkt

 1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 2. a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (Bank: PKO Bank Polski S.A., numer rachunku: 22 1020 2980 0000 2902 0079 6755.
 3. b) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą w szczególności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl oraz PayPal.com.pl, kartami Visa, Maestro, American Express, MasterCard - możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Kupujący może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego.
 5. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Użytkownik może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.
 6.  W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu zapłaty przez Kupującego całej ceny Produktu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przesyłane jest przez Sprzedawcę w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia.
 7. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kupujący zostanie przekierowany na stronę internetową serwisu PayU.pl gdzie obowiązany jest dokonać płatność niezwłocznie. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu zapłaty przez Kupującego całej ceny Produktu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przesyłane jest przez Sprzedawcę w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia.
 8. Realizacja Zamówienia następuje wyłącznie po dokonaniu wpłaty całości wartości Zamówienia, tj. po uznaniu rachunku Sprzedawcy całą kwotą ceny sprzedaży.

 § 5. Koszt, sposoby i termin Dostawy Produktu

 1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 1. przesyłka kurierska do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu Miejsca wydania rzeczy,
 2. odbiór osobisty w SHOWROOM ZURBANO, ul. Akademicka 3 lok. 104, 02-038 Warszawa, w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 11:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 11:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

2. Zakupiony Produkt jest wysyłany lub wydawany (przy odbiorze osobistym) przez Sprzedawcę wraz z Dowodem Zakupu oraz formularzem odstąpienia od Umowy Sprzedaży

3. Wysyłka Produktu do miejsca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również odbiór osobisty Produktu w SHOWROOM ZURBANO, są bezpłatne, natomiast wysyłka poza granice RP jest realizowana według stawek danego operatora podanych w Cenniku Dostawy na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa”.

4. Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi do 2 Dni Roboczych, chyba że w Karcie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.

5. Termin Dostawy liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

§ 6. Promocje

 1. Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach, które dzielą się na:
 1. promocje produktowe – obniżające cenę Produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na Karcie Produktu.
 2. promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub wartościowy określony każdorazowo po dodaniu Produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w Newsletterze.

2. Promocje mogą być związane z kodem rabatowym to znaczy, że warunkiem skorzystania z Promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas składania Zamówienia.

3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

 § 7. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. Termin odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania Produktu (od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik), a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
 1. pisemnie na adres: ZURBANO, ul. Pańska 96 lok. 75, 00-837 Warszawa;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zurbanoshoes.com

4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 Prawa konsumenckiego oraz dodatkowo dostępny jest w § 13 niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu Umowy Sprzedaży) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa jest uważana za niezawartą.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt/y Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na następujący adres Sprzedawcy: ZURBANO, ul. Pańska 96 lok. 75, 00-837 Warszawa.

8. Konsument odsyła Produkty będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

9.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży, a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi poniesiony przez niego koszt zakupu obuwia, jeśli nie występują ku temu jakiekolwiek zastrzeżenia.

11.Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

14. Procedura odstąpienia od umowy określona została szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 8. Reklamacja Produktu

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady fizyczne i prawne Produktu (rękojmia).

 

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Konsumenta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Polityka zwrotów” oraz w Procedurze reklamacyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta na przykład pisemnie na Adres Reklamacyjny lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zurbanoshoes.com

 

 1. Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

 1. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na Adres Reklamacyjny.

 

 

 • 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. 2017, poz. 1356).
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 • 10. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

 1. Administratorem  danych osobowych przekazywanych przez Kupujących i Usługobiorców jest Sprzedawca.

 

 1. Podanie danych osobowych przez Kupujących i Usługobiorców jest dobrowolne jednak jest niezbędne dla możliwości zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, świadczenia Usług Elektronicznych, jak też dla rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, rozliczenia, archiwizacji, kontaktu. Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu marketingu produktów lub usług własnych Sprzedawcy lub w innych celach wskazanych każdorazowo w odrębnej klauzuli lub odrębnych klauzulach dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe  wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego Zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

 

 1. W przypadku dokonywania płatności za Produkt za pośrednictwem płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, dane osobowe Kupującego mogą być przekazane operatorom płatności obsługującym dane serwisy jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do umożliwienia dokonania płatności. Podmiot, któremu dane są udostępniane, jest odrębnym administratorem tych danych. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania także u tego podmiotu. Z wyjątkiem powyższego przypadku oraz przypadków szczegółowo określonych w odrębnych klauzulach zgody na przetwarzanie danych osobowych, postanowieniach Regulaminu lub przypadkach określonych przepisami prawa (jak np. udostępnienie danych osobowych zawartych w korespondencji papierowej operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia korespondencji, udostępnienie danych osobowych organom państwowym), dane osobowe Kupujących i Usługobiorców przekazane Sprzedawcy (Usługodawcy) nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

 1. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności znajdującej się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Polityka prywatności”, która jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

 

 • 11. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących i Usługobiorców nie będących konsumentami (Przedsiębiorców).

 

 1. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

 1. W razie przesłania Produktu do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

 

 1. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klupującego nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów Dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Kupującego nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Kupującego nie będącego konsumentem.

 

 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Kupującym/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

 • 12. Postanowienia końcowe

 

 1. O zmianach Regulaminu i ich zakresie  Usługobiorcy korzystający z usługi Konta lub Newslettera będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany w  Formularzu Rejestracji lub w Formularzu Zamówienia adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 3 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Ponadto, informacja o zmianie Regulaminu dostępna będzie na stronie Sklepu Internetowego.

 

 1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin” . W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w szczególności Prawo konsumenckie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego.

 

 • 13. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

Monika Łukacijewska,

 1. Akademicka 3 lok. 104, 02-038 Warszawa

info@zurbanoshoes.com

 

 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.